NB! hjemmeside for perioden: sommer 2004 til 31. august 2013...
et forsorgshjem på Lolland for vanskeligt stillede mænd - i samarbejde med Kirkens Korshær...
YDELSE - ØKONOMI
Ydelse og Økonomi

Forsorgshjem § 110
Botilbud § 107
Beskæftigelse § 103
Efterforsorg

Økonomi
  Takster og Beboerbetaling
  Godkendelse af takster

Indsats lov og vejledning
  Pædagogisk indsats
  Fagligt grundlag
  Omsorg og Sundhed
  Beskæftigelse og Aktivering

Værdigrundlag
Vedtægter - 2012 (pdf)
Personalegruppens kompetencer
Dokumentation/Statestik

Godkendelsesgrundlag
  § 110
  § 107
  § 103
 

Sønderskovhjemmet - Ydelse og Økonomi

Disse oplysninger henvender sig primært til sagsbehandlere hos offentlige og private myndigheder og institutioner.

Oplysningerne er imidlertid også relevante for interesserede beboere samt for hjemmets personale og støtter, der ønsker, at vide lidt mere om lovgrundlaget for Sønderskovhjemmets virke - og hvilke muligheder et ophold på hjemmet kan give.

De tre paragraffer, der henvises til i teksten findes i Serviceloven [SEL] (LBK nr. 810 af 19/07/2012, Kapitel 19 om "Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud" og Kapitel 20 om "Botilbud"). 

Forsorgshjem - § 110 i Serviceloven

Sønderskovhjemmet er et forsorgshjem i henhold til SEL §110. Vi modtager kun mænd og har plads til 37 beboere. Heraf er de 5 pladser flydende, således vil der være fra 32-37 forsorgshjem pladser. Tilsyn og godkendelse udføres af Guldborgsund Kommune.


 

Botilbud efter § 107 i Serviceloven

Sønderskovhjemmet er godkendt til op til 5 pladser i henhold til SEL §107.

Hvis en beboer har brug for et længerevarende ophold på Sønderskovhjemmet, kan der indgås aftale om, at beboeren kan få ophold på en af vores §107 pladser, indtil der viser sig et egnet permanent botilbud.

Der er ikke tale om en selvstændig bolig til §107 botilbud, men op til 5 pladser er flydende og kan således efter behov anvendes til §107 botilbud.

Det kan således heller ikke lade sig gøre, at blive indskrevet som ny beboer på §107 pladser, men de anvendes alene til beboere som forud har været indskrevet på Sønderskovhjemmet.

I forbindelse med indskrivning på §107 botilbud, er der opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.


 

Beskæftigelse - § 103 i Serviceloven

Når en beboer er indskrevet på Sønderskovhjemmet forventes det, at han indgår i beskæftigelsen (særligt tilrettelagt beskæftigelse), såfremt han ikke har anden beskæftigelse eller er under uddannelse. Denne ydelse betales der ikke særskilt for, for beboere indskrevet i henhold til SEL §110.

For beboere indskrevet i henhold til SEL §107, vil der almindeligvis også blive indgået aftale om beskæftigelse i henhold til SEL §103, såfremt vedkommende er under folkepensionsalderen.

Derudover kan der blive indgået aftale om beskæftigelse i henhold til SEL §103 for tidligere beboere, hvor beboeren ønsker og kan have gavn af, fortsat at være en del af beskæftigelsen på Sønderskovhjemmet.

Sønderskovhjemmet har efter aftale med Guldborgsund Kommune tilladelse til, at have 5 eksterne beboere indskrevet i henhold til SEL §103.

I forbindelse med indskrivning i beskæftigelse efter SEL §103, er der opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.


 

Udslusning og efterforsorg fra Sønderskovhjemmet

I henhold til Servicelovens vejledning nr. 4, kap. 10, kan der tilbydes efterforsorg for beboere, som har haft ophold på et forsorgshjem, som eks. Sønderskovhjemmet. Efterforsorgen planlægges i samarbejde med kommunen i henhold til beboerens handleplan.

Formålet med efterforsorg og udslusning er, at skabe det bedste grundlag og rammer for et liv i forandring i relation til de forhold, der førte til ophold på forsorgshjemmet.

Under opholdet arbejdes der med opholdsplanen, der skal synliggøre, hvilke forandringer der er nødvendig for den enkelte. Når opholdet nærmer sig sin afslutning, vil arbejdet i højere grad blive fokuseret omkring udslusning og støtte efter opholdet.

I den sammenhæng har vi udarbejdet en folder "Når jeg skal videre", der danner basis for i dialog og samarbejde med beboeren, at lægge en plan for udflytningen. Det er vigtigt, at der bliver fokus på for såvel de praktiske, økonomiske og sociale/personlige aspekter ved udflytningen.

Samtidig bliver det gjort klart, hvilke muligheder for støtte Sønderskovhjemmet kan bidrage med eller pege på i det nærområde, hvor beboeren ønsker at flytte til.

Derudover vil der blive vejledt om, hvilke andre støttemuligheder der vil være behov for, da efterforsorg i henhold til vejledningen, alene skal ses som et supplement til andre ydelser.

Det optimale er, at udslusningen sker i tæt samarbejde med handlekommunen, gerne ud fra en udarbejdet handleplan.

Målet med efterforsorgen er

 • at hjælpe og vejlede til bedre livskvaliteten og livsmestring, samt at forebygge nye institutionsophold.
 • at hjælpe og vejlede til fællesskab og socialt netværk

Indholdet i efterforsorgen

 • Inden udflytning hjælp med økonomisk oversigt, ansøgninger, flytning af adresse m.v.
 • Praktisk hjælp i forbindelse med selve flytningen/etableringen i egen bolig.
 • Hjælp med økonomistyring, postlæsning og regningsbetaling.
 • Hjælp med samtaler om de svære ting i relation til misbrug, sygdom, sundhed m.v.
 • Tilbud om socialt samvær i forbindelse med aktiviteter på Sønderskovhjemmet eller værestedet.
 • Træning af sociale færdigheder, herunder støtte til etablering af netværk.
 • I den første måned efter flytning, ugentlig kontakt om muligt i form af besøg hos beboeren, derefter månedlig kontakt fortrinsvis telefonisk i 3 måneder.
 • Invitation til deltagelse i aktiviteter på Sønderskovhjemmet ca. en gang i kvartalet i op til et år.
 • Efter aftale tilbud om samtaler eller bisidder i op til 1 år efter udflytning.
 • Udover et år. Tilbud om dagligt, at komme i værestedet i Nykøbing F., samt mulighed for at tage kontakt til Sønderskovhjemmet og få telefonisk råd og vejledning.

Behov for mere vedvarende støtte

Når det skønnes, at der er behov for en mere vedvarende støtte i egen bolig, kan der i samarbejde med beboernes opholdskommune laves aftale om en støtte- og kontaktperson i henhold til SEL §85 eller anden form for nødvendig støtte.

Økonomi

Udgifter til efterforsorg i henhold til ovenstående er indregnet i takstbetalingen. 

Økonomi

Text...?


 

Takster og Beboerbetaling

 1. Takst / Beboerbetaling:
  1. Takst (2013) SEL §110: kr. 698/døgn
  2. Takst (2013) SEL §107: kr. 715/døgn
  3. Takst (2013) SEL §103: kr. 103/døgn
  4. Beboernes egenbetaling 2013

 2. Godkendelse af takst
  1. Link til godkendelsen
Flere oplysninger om takster for ophold på Sønderskovhjemmet under menuen:

"for Beboere - Når du ankommer til Sønderskovhjemmet - Hvad koster opholdet?"


 

Godkendelse af takster

Text...?


 

Indsats lov og vejledning

Sønderskovhjemmet er et forsorgshjem, der tilbyder ophold til mennesker, der har særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig i henhold til SEL §110, samt i mindre grad til beboere i henhold til SEL §107.

Hjælpen består i aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Vores redskaber er:
 1. Omsorg og praktisk hjælp.
 2. Udarbejdelse af opholdsplan, som kan være et redskab til kommunernes udredning og udarbejdelse af handleplan.
 3. Samtaler og vejledning.
 4. Struktur og tryghed i dagligdagen.
 5. Hjælp og vejledning i forbindelse med hygiejne, kost, medicinudlevering og økonomistyring.
 6. Oparbejdelse af grundlæggende færdigheder og afklaring i relation til beskæftigelse/jobplan.


 

Pædagogisk indsats

Der tilstræbes at yde beboerne en sådan støtte, hjælp og vejledning, at de bliver i stand til at skabe sig en mere selvstændig og værdig tilværelse på egne betingelser.

Opholdet på Sønderskovhjemmet, skal hjælpe beboeren til mulighed for restitution og skabe tryghed, ofte ovenpå en turbulent periode i livet. Vi tilbyder et misbrugsfrit miljø, hvor der er mulighed for en dagligdag med struktur, faste måltider, socialt samvær med andre og beskæftigelse.

Vi vil i samarbejde med beboeren forsøge at afdække de centrale problemstillinger og afklare muligheder i relation til servicelovens bestemmelser, herunder afdækning af beboerens behov for støtte og hjælp. Vi udarbejder opholdsplan, opfølgning og samtaler i samarbejde med beboeren. Vi tilbyder samtaler om beboerens problemer og de svære spørgsmål, og i samarbejde med kontaktpersonen sættes der delmål og målsætninger for opholdet. Opholdsplanen bliver udarbejdet, så den kan indgå i kommunens handleplan og jobplan.

På Sønderskovhjemmet arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik med høj grad af kognitiv påvirkning. Når vi arbejder anerkendende, medvirker det til at styrke beboerens selvværd. At arbejde anerkendende betyder, at vi tager det enkelte menneske alvorlig.

Sønderskovhjemmets pædagogik tager udgangspunkt i involvering og relations dannelse, hvor anerkendelse, respekt og tillid er kernen i det daglige pædagogiske arbejde. Der vil blive stillet krav til den enkelte beboer ud fra de ressourcer, vedkommende besidder.

Hjemløshed kan ikke anskues isoleret, men hænger sammen med andre særlige sociale problemstillinger som f.eks. misbrug, sygdom, angst, isolation, arbejdsløshed, økonomiske problemer, udstødelse og håbløshed. Vi ønsker at hjælpe beboeren til at få selvindsigt og refleksion over eget liv og genskabe troen på egne muligheder.

Målsætningen er, at skabe motivation for forandringsprocesser, så beboeren bliver i stand til i videst mulig omfang, at tage vare på og handle på sit eget liv.

Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i Servicelovens §110, hvor vi tilbyder aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp..


 

Fagligt grundlag

Vores teoretiske grundlag er den kognitive miljøterapi, hvor tanker og følelser skal ses i sammenhæng med fysiske fornemmelse og vores adfærd (Den kognitive diamant), vi tager fortrinsvis udgangspunkt i teorien som beskrevet i bogen "Kognitiv Terapi – modeller og metoder af Merete M. Mørch".

Vi tager udgangspunkt i, at misbrug og angst skal ses i sammenhæng med vores tanker (automatisk negative tanker) og følelser.

I forståelsen af misbrug henholder vi os til Prochaskas model: der beskriver adfærdsændringer som en proces der forløber i stadierne for-overvejelse, overvejelse, forberedelse, påbegyndelse og vedligeholdelse. Tilbagefald ses som en integreret del af processen, hvorpå stadierne må gentages.


 

Omsorg / Sundhed

Et væsentligt indsatsområde i relation til beboere på Sønderskovhjemmet er at have fokus på almene omsorgsfunktioner og beboernes sundhed.

I personalegruppen er ansat en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent. Derudover har personalet erhvervet medicinhåndteringskursus.

Sønderskovhjemmet er endvidere tilsluttet KRAM projekt og har 2 uddannede KRAM-Ambassadører. Det betyder bl.a. at der er fokus på rygning, motion og kost.

Under opholdet sørger vi for, at dække basale behov for husly, kost og tilbud om fællesskaber. Derudover støtter vi beboerne i forhold til at huske, at tage den medicin som de er ordineret. Medicinen håndteres ved udlevering af medicin 3 gange daglig i doseringsæsker.

Vi forsøger under opholdet at udrede og igangsætte nødvendig somatiske/psykiske problemer og om muligt hjælpe beboeren til, at få igangsat nødvendig behandling.

Vi gennemfører en sundhedssamtale inden for de første uger en ny beboer flytter ind på Sønderskovhjemmet. Ud fra denne samtale afdækkes det, hvad vi kan være behjælpelige med i forhold til sundhed og omsorg, men vi støtter også til, at beboeren bliver mere opmærksom på deres krop og hygiejne, det vi kalder egenomsorg.

Mange af vores beboere er angste, sorgfyldte, har oplevet store tab og ligesom de selv kan være i en forfatning, hvor de godt ved, at de ikke har så lang tid igen. I disse situationer tager vi gerne "den svære samtale" for derved at hjælpe med at få sat ord på og italesat de ting, som kan være meget vanskelige at bære på.

Det er vores målsætning med opholdet, at beboeren får styrket eget selvværd, og opnår en større grad af værdighed. Erkendelse af egne behov og begrænsninger, samt at sociale færdigheder udvikles, så beboeren bliver i stand til at indgå i fællesskabet. At opholdet giver hver enkelt beboer muligheder, og får livsmodet tilbage igen.


 

Beskæftigelse og Aktivering

Lovgrundlaget for aktiveringen er SEL §103, hvor der er fokus på struktur og døgnrytme, fremfor egentlig erhvervsmæssig opkvalificering.

Aktiveringen er i væsentlig grad centreret om rengøring, hjælp ved madlavning og vedligeholdelse/reparationsopgaver på Sønderskovhjemmet. Vi har dog også enkelte kunderelaterede opgaver omkring produktion af brænde, pileflet, samt gæs og ænder.

Vi har fokus på, at arbejdet skal være meningsfuldt og beboeren skal have oplevelsen af, at være med i et arbejdsfællesskab, hvor den enkelte bliver anerkendt for sin indsats stor eller lille.

Vi oplever, at mange beboere har godt af, at være i fysisk aktivitet og opøve nogle praktiske færdigheder, under en beskyttet ramme. Derudover er det vores mål med beskæftigelsen, at beboerne skal have muligheden for at aflede tankerne og få en fornuftig døgnrytme.

Aktiveringen sker i samarbejde med og under vejledning af vores 2 rengøringsassistenter, 2 uddannede køkkenassistenter og 2 værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse.

Vi håber, at beboerne gennem beskæftigelsen lærer at strukturere og planlægge sin hverdag, samt bliver god til at finde løsninger og håndtere det uventede og det vanskelige.

Under opholdet på Sønderskovhjemmet bliver beboerne tilbudt, at være med i beskæftigelsen som en del af opholdet. Vi forventer, at alle er med ud fra den enkeltes muligheder og ressourcer, med udgangspunkt i vores formål "hjælpes ad".

Sønderskovhjemmet er godkendt til, at have 5 beboere eksternt aktiveret i særligt tilrettelagt beskæftigelse. Det vil bero på en individuel aftale mellem kommunen, beboeren og Sønderskovhjemmet om der skal etableres et støttende beskæftigelsesforløb efter beboeren er fraflyttet Sønderskovhjemmet.


 

Værdigrundlag

Sønderskovhjemmets grundholdning og menneskesyn, som hele vores arbejde og opfattelse af mændene bygger på, er:
 • Sønderskovhjemmet arbejder ud fra det kristne menneskesyn
 • Vi møder det menneske. der kommer til vores dør som vores næste
 • Vi støtter og hjælper, som vi selv ville ønske at få støtte og hjælp
 • Vi opfatter alle som enestående og værdifulde
 • Vi anerkender forskellighed
 • at Sønderskovhjemmet opleves/føles som et hjem og ikke som en institution
 • at alle bliver mødt fordomsfrit og ligeværdigt
 • at vi kan tilbyde relevant hjælp til den enkelte
 • at der er rummelighed, medmenneskelighed og respekt omkring den enkeltes livsform
 • at alle har indflydelse og selv-/medbestemmelse over eget liv
 • at vores tilbud bygger på tillid og ansvar for eget liv
 • at alle føler sig trygge
 • at alle bliver behandlet ordentligt
 • at der bliver stillet krav, som man kan leve op til
 • at vi er ydmyge over for den magt vi har
 • at der er hjemligt og hyggeligt såvel inde som ude
 • at eksisterende traditioner bevares og udvikles
 • at Sønderskovhjemmet er en synlig del af lokalområdet
 • at der er meningsfyldte og betydningsfulde beskæftigelsestilbud
 • at der er en variation af gode fritids- og aktivitetstilbud
 • at alle medarbejdere tilbydes efter- og videreuddannelse
 • at vi i vores gøren og laden agerer i overensstemmelse med vores værdier
 • at der er en personalepolitik, som sigter på gensidig tillid, tryghed, stabilitet, udvikling og et godt psykisk arbejdsmiljø
Vores vision er, med udgangspunkt i vores grundholdning, at være et kompetent bosted, der bliver anbefalet og benyttet, fordi beboerne opfatter det som værdifuldt.


 

Vedtægter - 2007

Love og vedtægter for Sønderskovhjemmet 1. januar 2007

§ 1. Oprettelse og hjemsted

"Sønderskovhjemmet" er en selvejende institution, oprettet i 1918. Hjemmet er beliggende Skovstræde 7, 4891 Toreby L. Ejendommens matr. nr. 64 af Flintinge by, Toreby sogn er tilskødet hjemmet ved gavebrev i 1923 fra fru Bodil de Neergaard, Fuglsang, medens matr. Nr. 29a m.fl. af Flintinge by, Toreby sogn, Lolland senere blev tilkøbt.

§ 2. Formål

Det er hjemmets formål på folkekirkeligt grundlag og i tilknytning til ”Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark” at drive et hjem for mænd der er hjemløse og har særlige sociale problemer, og tilstræbe at yde beboerne en sådan støtte, hjælp og vejledning, at de bliver i stand til at skabe sig en mere selvstændig og værdig tilværelse på egne betingelser.

Som led i bistanden skal der gives tilbud om arbejde til de beboere, der har lyst, evner og kræfter til at arbejde i landbruget, på værkstedet eller ved hjemmets daglige arbejde.

Det vil endvidere være i overensstemmelse med hjemmets formål at modtage hjemløse til mere varigt ophold uden pligt til at deltage i behandlingsorienterede foranstaltninger.

Som led i bistanden skal der gives tilbud om arbejde til de beboere, der har lyst, evner og kræfter til at arbejde i landbruget, på værkstedet eller ved hjemmets daglige arbejde.

Det vil endvidere være i overensstemmelse med hjemmets formål at modtage hjemløse til et mere varigt ophold uden pligt til at deltage i behandlingsorienterede foranstaltninger.

§ 3. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Der bør i bestyrelsen være en præst og en landbrugskyndig. Et medlem af bestyrelsen udpeges af Guldborgsund Byråd, derudover supplerer bestyrelsen sig selv, og vælger formand, næstformand og sekretær, dog skal hvert nyvalgt medlem forinden sin indtræden i bestyrelsen godkendes af hovedbestyrelsen for "Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark".

Guldborgsund Kommunes medlem af bestyrelsen skal ikke godkendes af "Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark" eller andre i øvrigt. Derudover vælger medarbejderne en repræsentant der tilforordnes bestyrelsen. Formanden er på valg hvert andet år.

§ 4. Bestyrelsens møder

Bestyrelsen holder mindst 2 møder om året i henholdsvis 1. og 3. kvartal.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved udsendelse af dagsorden 10 dage før mødets afholdelse. Der holdes i øvrigt bestyrelsesmøde, når formanden eller mindst 2 medlemmer ønsker det.

§ 5. Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed, og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Indgåelse og ophævelse af aftaler vedrørende hjemmets kapital, kræver dog tilslutning af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Beslutninger, truffet på bestyrelsesmøde, indføres i en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen tegnes overfor tredjemand af formanden, der kan underskrive på bestyrelsens vegne – evt. ved henvisning af udskrift af beslutningsprotokollen.

§ 6. Bestyrelsens opgave

Bestyrelsen er øverste myndighed vedrørende hjemmets anliggender. Den påser, at administrative og økonomiske forskrifter varetages under hensyntagen til hjemmets formål. Indgåelse og ophævelse af aftaler der rækker ud over den daglige drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Såfremt hjemmets formål ikke kan opfyldes uden indgåelse af overenskomst med en offentlig myndighed, påhviler der bestyrelsen at søge sådan overenskomst oprettet.

Virksomheden vil i så fald skulle udøves i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten.

§ 7. Hæftelse

Den selvejende institution hæfter ved sin kapital efter dansk rets almindelige regler. Bestyrelsesmedlemmer eller ansatte kan ikke gøres økonomisk ansvarlige for institutionens forpligtelser.

§ 8. Daglig ledelse

Bestyrelsen ansætter og afskediger en forstander (forstanderpar) til at forestå den daglige ledelse af hjemmet.

Ansættelse og afskedigelse af forstanderen forudsætter Guldborgsund kommunes godkendelse, jf. § 7 i driftsoverenskomsten med Guldborgsund Byråd. Ledelsen har ansvar for, at hjemmet drives i overensstemmelse med sit formål, og indenfor gældende love og administrative forskrifter. Ledelsens kompetence, opgaver og ansvar fastlægges i et regulativ, der udarbejdes af bestyrelsen og tiltrædes af ledelsen. Forstanderen kan længst forblive i sin stilling til det 70. år.

§ 9. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Forstanderen har ansvar for, at den daglige regnskabsførelse sker i overensstemmelse med et af revisor udarbejdet regulativ, der er tiltrådt af bestyrelsen.

§ 10. Revision

Bestyrelsen antager og afskediger en statsautoriseret revisor til at revidere regnskabet. Regnskabet skal forelægges bestyrelsen på det første ordinære møde i året.

§ 11. Budget

Bestyrelsen udarbejder forslag til budget efter de i Guldborgsund Kommune gældende retningslinier inden for en af Guldborgsund Kommune fastsat frist, jf. § 7 i driftsoverenskomsten med Guldborgsund Byråd.

§ 12. Vedtægtsændringer

Ændringer i hjemmets vedtægter kan kun ske, hvis de efter at have været forelagt på et bestyrelsesmøde godkendes på et efterfølgende bestyrelsesmøde af mere end 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Vedtægtsændringer kræver endvidere samtykke fra hovedbestyrelsen for ”Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark”. Ændringer i vedtægterne skal godkendes af Guldborgsund Kommune jf. § 13 i driftsoverenskomsten med Guldborgsund Byråd.

§ 13. Ophør

Hjemmets virksomhed kan kun bringes til ophør hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Finder bestyrelsen, at virksomheden ikke kan videreføres i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal ejendommen med bygninger og jordtilliggende tilbydes "Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark" med forpligtelse til, at ejendommen aldrig må overgå til verdsligt brug, men skal stilles til rådighed for en eller anden kristelig virksomhed, om muligt i nær forbindelse med hjemmets oprindelige formål. Ved evt. salg skal den del af ejendommen, der blev overført ved gavebrevet i 1923, tilbydes i forkøbsret til den til enhver tid værende ejer af Fuglsang Gods.

Således vedtaget på bestyrelsens møde på Sønderskovhjemmet den 31. oktober 2006.

 • Kaj Weng Rasmussen, gårdejer Klippinge
 • Torben Møllenbach, sognepræst Nykøbing F
 • Mogens Svendsen, entreprenør Søllested
 • Christian Jensen gårdejer, Kappel
 • Steen Skovsgaard, biskop, Nykøbing F.
Se endvidere aftalen med Kirkens Korshær den 9. december 2010 med de deraf følgende ændringer af Sønderskovhjemmets vedtægter. Disse ændringer vil senere blive indarbejdet i vedtægterne.


 

Personalegruppens kompetencer

Text...?


 

Dokumentation / Statistik

Når man har ophold på Sønderskovhjemmet, er det fordi man af meget forskellige grunde, er "løbet" ind i særlige sociale problemer, som gør, at man ikke kan opholde sig i egen bolig og derfor har behov for hjælp, omsorg, tilbud om aktivering og opfølgende hjælp (efterværn).

Det er ud fra dette, at vi har tilrettelagt vores indsats i dagligdagen. Metoden vi bruger er, samtale/dialog, aktivering og pædagogisk arbejde, hvor nøgleord som omsorg, individualitet, respekt, ligeværd, rummelighed og hjælp til selvhjælp, afspejler vores kristne menneskesyn, holdninger og værdier.

Det er vores ambition at få Sønderskovhjemmet til at fungere som et helhedstilbud, hvor arbejdet med aktivering, omsorg og pædagogisk arbejde skaber et miljø, der virker ærligt og inspirerende, og giver den enkelte mod på igen at møde tilværelsens udfordringer.

I samarbejde med beboeren udarbejdes en opholdsplan, der skal fungere som "den røde tråd" gennem opholdet. Målet er, at beboeren skal forbedre sin livssituation under opholdet på Sønderskovhjemmet.

Statistiske oplysninger:
Oplysninger for senere år findes i årsberetningerne (2003 - 2010).


 

Godkendelsesgrundlag

Du kan læse vores ansøgninger om godkendelse efter Servicelovens § 110 (botilbud), § 107 (privat botilbud) og § 103 (særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud) ved at klikke på de separate links til venstre.

I øvrigt henvises til oplysningerne om Sønderskovhjemmet på Socialstyrelsens Tilbudsportal, www.tilbudsportalen.dk.


 

§ 110 i Serviceloven

Ansøgning om godkendelse af privat botilbud for 32-37 voksne i henhold til servicelovens §110, jf. § 144 stk.1.

Sønderskovhjemmet ønsker efter opsigelse af driftsoverenskomst, at blive godkendt som privat botilbud for voksne med særlige sociale problemer, herunder hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom og afvigende adfærd.

Bestyrelsen ønsker at styrke hjemmets identitet som selvejende institution på et idebetonet grundlag, og tror at hjemmet udvikler sig bedst ved at være et alternativ til de kommunale forsorgshjem.

Læs hele ansøgningen om godkendelse...


 

§ 107 i Serviceloven

Ansøgning om godkendelse af privat botilbud for op til 5 voksne i henhold til servicelovens §107, stk. 2.

Sønderskovhjemmet ønsker, at blive godkendt som privat botilbud for voksne med særlige sociale problemer efter Servicelovens §107, stk. 2, herunder hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom og afvigende adfærd.

Vi ønsker at bliver godkendt til 5 flydende pladser, der indgår i sammenhæng med vores tilbud i henhold til S ervicelovens §110.

Læs hele ansøgningen om godkendelse...


 

§ 103 i Serviceloven

Ansøgning om godkendelse af privat særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud for op til 5 voksne i henhold til servicelovens §103, stk. 2.

Sønderskovhjemmet ønsker, at blive godkendt som særligt tilrettelagt beskæftigelsesbotilbud for voksne med særlige sociale problemer efter Servicelovens §103, stk 2.

Tilbuddet skal være et efterværns tilbud og skal foregå i sammenhæng med den beskæftigelse der er på stedet for beboerne i henhold til §110.

Vi ønsker at bliver godkendt til 5 eksterne pladser.

Læs hele ansøgningen om godkendelse...


Denne side blev sidst opdateret den 14. maj 2013  -  Webmaster: S.W. Rasmussen